Freshly frozen! Pasta primeval done on 30 min! Yummy……